top of page

מדיניות פרטיות
מוזיאון על התפר (ע"ר) ח.פ 58-030-346-9, בכתובת: חיל ההנדסה 4, ירושלים ("המוזיאון" או "אנו"), מתייחס בכבוד לפרטיותך ומחויב לשמור ולהגן על המידע האישי שהוא אוסף ומחזיק אודותיך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה את/ה, כנושא המידע, יכול/ה להסירו או לשנותו.


מידע מזהה אישית
בעת השימוש באתר www.mots.org.il ו/או במסגרת ההתקשרות שלך מול המוזיאון, את/ה מסכים/ה לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע האישי שלך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים/ה לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.
במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" או "מידע" משמעו כל מידע הנאסף על ידינו או נמסר לנו על ידיך, שבאמצעותו ניתן לזהות אותך, לרבות "מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), לרבות, אך לא רק, שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובת מגוריך, מספר טלפון, כתובת דואר-אלקטרוני, כרטיסים ומנויים שרכשת דרך האתר, אירועים אליהם נרשמת, תרומות אותם תרמת, תכנים בהם התעניינת, אמצעי תשלום, תכתובות מול המוזיאון וכיו"ב.
אינך מחויב/ת על פי חוק למסור את המידע האישי ומסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, את/ה מסכים/ה לכך כי ללא מסירת המידע האישי ייתכן כי המוזיאון לא יוכל להציע לך את שירותיו ו/או לא תוכל/י לעשות שימוש בכל השירותים המוצעים דרך האתר ו/או המוזיאון לא יוכל לענות כנדרש לפנייתך ו/או ליצור עמך קשר.

מידע שאינו מזהה אישית
חלק מהמידע שנאסף אודותיך במסגרת השימוש שלך באתר ו/או ההתקשרות שלך מול המוזיאון אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך האישיים. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר, לדוגמא: העמודים שבהם צפית, האירועים והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

מידע אודות צדדים שלישיים
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ותמסור/י למוזיאון מידע אישי אודות צדדים שלישיים כלשהם, את/ה מתחייב/ת כי יש בידיך ויישארו בידיך בכל עת שמידע אישי זה מצוי בידי המוזיאון את כל ההסכמות הנדרשות מאותם צדדים שלישיים למסירת פרטיהם והמידע האישי אודותיהם למוזיאון והשימושים שהמוזיאון תעשה/י במידע בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, ואת/ה תישא/י באחריות הבלעדית בהקשר זה.

מאגר המידע
המידע שייאסף אודותיך יישמר במאגר המידע של המוזיאון ("המאגר") ובאחריותו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי המוזיאון, מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו וכי מידע אודותיך יישמר וינוהל במאגר המידע כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות בפרק "השימוש במידע" להלן.

השימוש במידע
המידע האישי אודותיך יישמר במאגר כאמור למטרות הבאות:  
א. כדי לאפשר לך להשתמש באתר, ובתכנים הכלולים בו.
ב. על-מנת להעניק לך שירותים שונים, בהתאם לאופי וסוג ההתקשרות בינך לבין המוזיאון.

ג. ליצירת קשר כאשר אנו סבורים שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או לקיום הוראה אחרת על פי דין.
ד. לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות.
ה. לפנות אליך בהצעות שיווקיות, לרבות הזמנות לאירועים, הצעות פרסומת, הצעות לרכישה של מוצרים או שירותים, בכפוף להוראות הדין החל.
ו. על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית למטרות לגיטימיות שונות, למשל: לצורך שיפור השירותים והיישומים המוצעים באתר; התאמה של תכנים, שירותים ופרסומות המוצגים באתר; מחקר סטטיסטי לגבי אופן השימוש באתר ובשירותים ובתכנים המוצעים דרכו.

מסירת מידע לצדדים שלישיים
אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי אודותיך, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן:
א. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותים, מוצרים ותכנים, לרבות לצרכים תפעוליים, לוגיסטיים, אבטחת מידע וכיו"ב.
ב. אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין.
ג. אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המוזיאון ו/או מי מטעמו.
ד. במסגרת שינוי המבנה הארגוני והתפעולי של המוזיאון (לרבות במצב שבו המוזיאון יארגן את פעילותו במסגרת גוף אחר) – אז נהיה זכאים להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודותיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
ה. אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל המוזיאון כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
ו. על פי בקשתך המפורשת.
הנך מסכים/ה לכך שאנו נהיה רשאים להעביר את המידע האישי אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה מועבר ו/או בה מאוחסן המידע האישי מבטיח רמת הגנה שונה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

Cookies
האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע.
עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאת/ה מבקש/ת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת עוגיות. אם אינך יודע/ת כיצד לעשות זאת, בדוק/י בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את/ה משתמש/ת על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות.

אתרים מקושרים
ייתכן כי במסגרת השימוש באתר, עשוי המוזיאון לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים בהם תוכל/י, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים או לקבל מידע נוסף. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו תתבקש/י להירשם, למסור פרטים שונים וכיו"ב. מוסכם כי אין למוזיאון כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים מקושרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים קשורים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים מקושרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שתבצע בהם או בקשר אליהם הינן באחריותך ובאחריות בעלי האתרים המקושרים בלבד, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק, ישירים ו/או עקיפים, כנגד המוזיאון ו/או מי מטעמו הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים מקושרים אלו.

דיוור שיווקי
המוזיאון רשאי, אך לא חייב, לשלוח אליך פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או מסרון בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דיוור שיווקי זה עשוי להכיל שירותים או מוצרים של המוזיאון או מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות חנות המוזיאון.
אם הנך מעוניין/ת שלא לקבל פניות באמצעות דיוור שיווקי הנך רשאי, בכל עת, להודיע על כך למוזיאון בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים במדיניות זו להלן או בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו, לפי בחירתך. מובהר כי המוזיאון יהיה רשאי לשלוח לך דיוור שיווקי על סמך תוצרי עיבוד ואפיון המידע האישי שלך שנמסר על ידך ו/או מידע אודות פעילותך באתר ו/או מידע האגור במערכות המוזיאון, וזאת על מנת להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם.

אבטחת מידע
האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט.
רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. המוזיאון נוקט במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. המוזיאון אינו מתחייב שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את המוזיאון ו/או מי מטעמו מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד המוזיאון ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות למוזיאון, באמצעות דואר אלקטרוני:info@mots.org.il
בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, את/ה זכאי/ת על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
 
שינויים במדיניות הפרטיות
המוזיאון רשאי לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, המוזיאון ימסור על-כך הודעה לפחות 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף.תנאי שימוש
1. כללי

1.1 אתר "מוזיאון על התפר" בכתובת www.mots.org.il (להלן: "האתר"), מופעל על ידי מוזיאון על התפר (ע"ר), ח.פ. 58-030-346-9 בכתובת: חיל ההנדסה 4, ירושלים (להלן: "המוזיאון").
1.2 האתר מציג מידע כללי אודות המוזיאון ואודות תערוכות ואירועים המתקיימים בו ואף מאפשר, בין היתר, לרכוש כרטיסים לתערוכות ולאירועים במוזיאון, להירשם לפעילויות שונות לרבות מתן תרומות למוזיאון.
1.3 תנאי השימוש להלן (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין המוזיאון לבין כל אדם הגולש ו/או העושה שימוש באתר, במידע, בתכנים ובשירותים הכלולים בו  (להלן: "המשתמש" או, ביחס למשתמש שרכש שירותים או מוצרים דרך האתר – "הלקוח"). מובהר כי כל שימוש (לרבות רכישה של שירותים או מוצרים באתר) כאמור כפופים לתנאי השימוש.
1.4 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים, הוראות או פרסומים שונים המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.
1.5 זמינות המידע, התכנים והשירותים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של המוזיאון ו/או מי מטעמו עם צדדים שלישיים, לפיכך המוזיאון יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
1.6 תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב).
1.7 החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

2. שימוש באתר
2.1 השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא. כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות השירותים או המוצרים המוצעים דרך האתר, מעודכנים ונכונים אך ורק למועד הרלוונטי בו נעשה בהם שימוש.
2.2 השימוש באתר הינו פתוח וזמין לכולם, ללא תשלום (למעט עבור השירותים או המוצרים המוצעים דרכו, ככל ונקבעה תמורה בעבורם).
2.3 היה והמשתמש עושה שימוש באתר עבור אדם או תאגיד אחר, המשתמש מתחייב כי יש בידיו את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים להתקשר בשם אותו אדם או תאגיד. המשתמש מתחייב לשפות את המוזיאון ו/או מי מטעמו בכל נזק או אבדן שייגרמו למוזיאון ו/או מי מטעמו כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי אדם או תאגיד בגין שימוש באתר בשמם על ידי המשתמש.
2.4 רישומי המחשב של המוזיאון בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

3. הגבלת השימוש באתר
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא המוזיאון רשאי למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
3.1 המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
3.2 המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש.
3.3 המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במוזיאון ו/או במי מטעמו ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.

4. רכישה באמצעות האתר
כללי
4.1 כל הזמנה של שירותים או מוצרים (לרבות, רכישת כרטיסי כניסה לתערוכות במוזיאון, רכישת מנויים, רישום לאירועים וכיו"ב) באמצעות האתר כפופה לאישור המוזיאון. המוזיאון שומר לעצמו את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתו הסביר בנסיבות העניין (לדוגמא, סיום הצגת תערוכות, אי פתיחת חוג, סירוב חברות כרטיסי אשראי, וכו') ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי המוזיאון בקשר לכך.
4.2 כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ (במידה וחל תשלום מע"מ על הרכישה לפי כל דין). המוזיאון רשאי לעדכן את מחירי השירותים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה על ידי המשתמש, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. מובהר כי המחירים לא יעודכנו ביחס להזמנה שכבר אושרה.
4.3 תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). יתאפשר שימוש בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שלמוזיאון הסכם עם החברה המנפקת. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, המשתמש מתחייב בזאת כי השימוש בכרטיס האשראי הנ"ל נעשה על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי, וכי המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את המוזיאון באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו כלפי המוזיאון ו/או מי מטעמו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי כאמור.
4.4 אם המשתמש הינו קטין, הוא רשאי להשתמש באתר או לרכוש שירות אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס חוקי. המוזיאון שומר לעצמו את הזכות לסרב להעניק שירות, וכן לבטל עסקאות ו/או הזמנות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל מקרה שהמשתמש הינו מתחת לגיל 18.

ביצוע הזמנות
4.5 במסגרת הזמנת השירותים דרך האתר, ייתכן ויידרש המשתמש למסור פרטים רלוונטיים הנדרשים לצורך ביצוע ההזמנה (למשל, פרטי המשתמש, אמצעי תשלום, בחירת מועד ביקור, וכיו"ב). יש להקפיד על מסירת הפרטים הנדרשים באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים ו/או לא עדכניים, המוזיאון לא יוכל להבטיח שההזמנה תיקלט ו/או תתבצע. המוזיאון לא יישא בכל אחריות בגין טעות שביצע המשתמש בהקלדת נתונים כאמור בקשר עם ביצוע ההזמנה.
4.6 לאחר ביצוע ההזמנה, יבצע המוזיאון בדיקה של פרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום בו נעשה שימוש לצורך ביצוע ההזמנה. עם אישור ההזמנה, יישלח למשתמש בדוא"ל אישור הזמנה (בהתאם לפרטים שנמסרו בעת עריכת ההזמנה). במקרה בו לא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך בעת ביצוע ההזמנה והוא יידרש למסור אמצעי תשלום חלופי או לספק מידע נוסף, לפי העניין. קבלת האישור האמור בדבר עריכת ההזמנה אינה מהווה אישור של המוזיאון בדבר זמינות השירותים (לדוג', ככל והמוזיאון לא יוכל לספק את הכרטיסים בעבור תערוכה ו/או לא ניתן יהיה לספק כרטיסים למועד המבוקש) ו/או שירות כלשהו של ההזמנה, והמוזיאון שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל הזמנות אשר אין באפשרותו לספק במועד המבוקש ו/או ליצור קשר עם המשתמש לצורך שינוי פרטי ההזמנה לאחר ביצועה.
4.7 המוזיאון רשאי לשנות, להחליף או לבטל בכל עת איזה מהשירותים המוצגים דרך האתר. היה והמוזיאון אינו יכול לספק שירות כלשהו, לא יהא המוזיאון מחויב באספקתו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי המוזיאון.
4.8 תמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המוזיאון, בכל צורה ודרך שהיא.
4.9 המוזיאון עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, המוזיאון לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
4.10 כרטיסים שיוזמנו דרך האתר יישלחו למזמין בדואר אלקטרוני כפי שנמסרו בידי המזמין כחלק מהליך רכישת הכרטיסים באתר. בכל מקרה של אי הגעת כרטיסים למזמין, ניתן יהיה לקבלם בקופת המוזיאון עם הצגת תעודה מזהה ו/או אמצעי התשלום באמצעותו הוזמנו הכרטיסים, כתנאי לאיסוף הכרטיסים. כרטיסים מוזלים לקהל של סטודנטים, אזרחים ותיקים וכיו"ב יימכרו ו/או יימסרו למזמין בכפוף להצגת האישור הרלוונטי המקנה את הזכאות לפי דרישת המוזיאון, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. באחריות המזמין להציג בפני המוזיאון את האישור הרלוונטי המקנה את הזכאות. מובהר כי המוזיאון יהיה רשאי שלא להתיר את כניסתו של אדם אשר רכש כרטיס מוזל ולא הציג בפני המוזיאון את אישור הזכאות, כמפורט לעיל.

5. ביטול עסקאות
5.1 לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת כרטיסי כניסה לאירועים ופעילויות ספציפיות שנרכשו דרך האתר בכל עת, ולא יאוחר מ-48 שעות טרם תחילת האירוע או הפעילות הרלוונטית.
5.2 במקרה של ביטול כאמור, יחזיר המוזיאון ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה (ככל וטרם חויב) וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור.
5.3 המשתמש יהיה רשאי להודיע למוזיאון על ביטול עסקה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:
בדואר אלקטרוני:info@mots.org.il
בטלפון: 02-6281278
בהגשת פניה בע"פ לקופת המוזיאון

6. מתן תרומות
6.1 במסגרת האתר, המשתמש יהיה רשאי לתרום כספים למוזיאון באחת מן הדרכים האמורות: (1) באמצעות פנייה ל"חוג ידידי מוזיאון על התפר" בטלפון 02-6281278 או בדואר האלקטרוני info@mots.org.il ; (2) באמצעות האתר. מובהר כי שימוש באתר יהיה על יסוד תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר ועל אחריותו הבלעדית של המשתמש.

7. מדיניות פרטיות
7.1 הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת המוזיאון במסגרת השימוש באתר או ההתקשרות של המשתמש עם המוזיאון, יהיו כפופים להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות של האתר.

8. קניין רוחני
8.1 מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד - הוא של המוזיאון בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, לפי העניין.
8.2 נאסר על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של המוזיאון ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של המוזיאון או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים, ללא הסכמתו המפורשת של המוזיאון לכך בכתב ומראש.
8.3 סימני המסחר באתר הם קניינו של המוזיאון או, במידה שפורסמו מטעמם של צדדים שלישיים, לרבות מפרסמים או שותפים עסקיים - קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של המוזיאון או (לפי העניין) אותם צדדים שלישיים כאמור לעיל, בכתב ומראש.

9. חובות המשתמש
 

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:
9.1 הזכות לעשות שימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע או בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו של המוזיאון לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
9.2 המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.
9.3 המשתמש מתחייב שלא לקשר לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של המוזיאון ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של המוזיאון.
9.4 המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או למוזיאון ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
9.5 המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המוזיאון, במקרים בהם המוזיאון יחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, הוא יהיה רשאי להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של המשתמש, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר המוזיאון ימצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינו ו/או על זכויותיו ו/או זכויות צדדים שלישיים.

10. הגבלת אחריות
10.1 מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, המוזיאון ו/או מי מטעמו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי בכל אחד מאלה:
10.1.1 לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של המוזיאון ו/או מי מטעמו.
10.1.2 לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה במוזיאון, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט המוזיאון עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור.
10.1.3 לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).
10.1.4 לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.
10.1.5 לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.
10.1.6 השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. המוזיאון ו/או מי מטעמו, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.
10.1.7 האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.
10.1.8 רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. המוזיאון נוקט במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. המוזיאון אינו מתחייב שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את המוזיאון ו/או מי מטעמו מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד המוזיאון ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

11. שירות לקוחות
לצורך פניה או בירור בכל נושא הקשור לאתר או לשירותים המוצעים דרכו ניתן לפנות בטלפון: 02-6281278 או באמצעות באמצעות פניה אל דוא"ל בכתובת: info@mots.org.il

12. שונות
12.1 המוזיאון שומר לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף, מעת לעת, את  תנאי השימוש, לפי שיקול דעתו, ובלא צורך לקבל את הסכמתם המוקדמת של המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנו זה שיופיע מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש. על אף האמור לעיל, מובהר כי כל שינוי בתנאי השימוש לא יחול ביחס לעסקאות שאושרו ע"י המוזיאון, ועל עסקאות כאמור יחולו תנאי השימוש כנוסחם בעת אישור העסקה מצד המוזיאון.
12.2 כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם המידע והתכנים המצויים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה.
12.3 במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
12.4 כל שיהוי מצד המוזיאון בקיום זכות המגיעה לו או אי עמידה שלו על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של המוזיאון על זכות כאמור.

המוזיאון

bottom of page